Atatürk Dönemi iç Politika (Hukuksal Anlamda)

Osmanlı Hukuku:

 • Şeri hukuk: Kur’an, hadis, icma, kıyas temellidir.
 • Örfi hukuk: Şeri hukukun hüküm vermediği konularda hükümdarın emri ile hazırlanan hukuktur (kanunname).
 • Azınlık hukuku: Osmanlı’daki azınlıkların dini inançlarına göre ayrı muamele gördüğü hukuktur.
 • Modern hukuk: Batı hukukuna yöneliktir. Tanzimat döneminde azınlıklara haklar tanınması bu kapsamdadır.
 • Yabancı devlet hukuku.
 • Mecelle: Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlanmış, İstanbul Kuk esas alınarak Avrupa’dan örnekler alınarak hazırlanan bir medeni kanundur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Döneminde Hukuk Alanında Yapılan Çalışmalar:

 1. 1921 Anayasası:
 • Milli egemenlik ilkesi vurgulanmıştır.
 • Meclis hükümet sistemi uygulanmıştır.
 • Tarihteki ilk ve tek yumuşak anayasadır. İicra vekilleri yani bakanlar doğrudan meclis tarafından seçilir
 1. 1924 Anayasası:
 • Güçler birliği esasına göre hazırlanmıştır.
 • Meclis üstünlüğü benimsenmiştir.
 • Temel hüküm maddeleri Fransız devrimi prensipleri ve insan hakları bildirisinden alınmıştır.
 • Türkiye Cumhuriyeti Devleti ifadesi kullanılmıştır.
 • Devletin dini İslam, dili Türkçe, başkenti Ankara olarak belirlenmiştir.
 • Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur ilkesi benimsenmiştir.
 • Yasama, yürütme ve yargı yetkileri TBMM’de toplanır. Yasamayı meclis, yürütmeyi cumhurbaşkanı ve onun atacağı Bakanlar kurulu, yargıyı bağımsız mahkemeler yapar
 • Mahkeme kararı meclis ve bakanlar tarafından değiştirilemez ilkesi benimsenmiştir.
 • Çoğunlukçu demokrasi benimsenmiştir.
 • Olağan üstü mahkemelerin kurulması yasaklanmıştır ve “kanuni hakim” ilkesi benimsenmemiştir.
 • karma hükümet sistemi vardır bu meclis hükümeti sisteminden parlementer hükümet sistemine geçiş arasındaki süreçtir.
 1. 1924 Anayasası’nda Yapılan Değişiklikler:
 • 1928 tarihinde Devletin dini İslam hükmü çıkarılmıştır.
 • 1934’te kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.
 • 1937’de Cumhuriyet Halk Partisi’nin altı oku anayasaya alınmıştır.
 • Anayasa Türkçeleştirilmiştir, örneğin “teşrii” yerine “yasama”, “icra” yerine “yürütme”, “kaza” yerine “yargı”, “inkılapçı” yerine “devrimci” gibi kelimeler kullanılmıştır.

Türk Medeni Kanunu ve Diğer Hukuki Düzenlemeler:

Türk Medeni Kanunu:

 • Neden Çıkarıldı?
 • Lozan’da Avrupalı devletler Türkiye’nin Osmanlı’nın kanununa güvenmediğini belirtmiş, bunun üzerine Türkiye yeni bir kanun hazırlayacağını taahhüt etmiştir.
 • Seçilen Kanun: İsviçre Medeni Kanunu
 • Seçilme Sebepleri:
 • En son hazırlanan medeni kanun olması.
 • Yenilikçi, akılcı, demokratik ve laik bir yapıya sahip olması.
 • Kadın-erkek eşitliğini sağlaması.
 • Sonuçları:
 • Resmi nikahlı evlilikler devlet kontrolü altına alındı.
 • Tek eşli evlilik sistemine geçildi.
 • Kadın-erkek miras hakkı eşitlendi.
 • Kadınlara boşanma hakkı verildi ve işte çalışma hakkı tanındı.
 • Gayrimüslimler bile Türk vatandaşlığına alındı.
 • Patrikhane ve konsoloslukların yargı yetkileri sona erdi.
 • Hukuk birliği sağlandı ve laik hukuk herkes için uygulanabilir hale geldi.

Kadınlara Tanınan Siyasal Haklar:

 • 1930’da kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı verildi.
 • Türkiye, Fransa ve İsviçre’den ilham alarak kadınlara TBMM’de seçilme hakkı tanıdı.

Diğer Hukuki Düzenlemeler:

 • Borçlar Kanunu İsviçre’den, Ticaret Kanunu Almanya’dan, Ceza Kanunu İtalya’dan alındı ve uygulandı.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top