İşletmenin Gelir ve Giderlerini Gösteren Tablolar

               İşletmenin Gelir ve Giderlerini Gösteren Tablolar

             Mali Tablolar

1.Temel Finansal Tablolar

  • Bilanço: Bir işletmenin belirli bir anda sahip olduğu varlıklarla, bu varlıkların sağladığı kaynakları bir düzen içinde gösteren finansal tablolardır.
  • Gelir Tablosu: İşletmenin belirli dönemde elde ettiği bütün gelirlerle bu gelirleri elde etmek amacıyla aynı dönem içinde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda oluşan dönem net karını veya zararını bir düzen içinde gösteren finansal tablolardır.

BİLANÇO TÜRLERİ

      Biçimine Göre;

Hesap Tipi Bilanço: Aktif pasif kalemler muhasebede kullanılan hesap çizelgesine karşılıklı olarak yazılarak düzenlenir.

Rapor Tipi Bilanço: Aktif ve pasif kalemlerin alt alta yazılması ile oluşur.

      Kapsamına Göre:

Özet Tipi Bilanço:

Ayrıntılı Bilanço:

Gelir Tablosu Türleri:

  1. Ayrıntılı Gelir Tablosu

Ayrıntılı Gelir Tablosu 5 ana bölümden oluşur:

1-Brüt satış karı: Şirketin tüm satıştan elde ettiği  gelirle bu ürün için yaptığı doğrudan üretim maliyeti arasındaki fark.

2-Faaliyet karı: işletmenin faaliyetteyken gösterdiği karlardır. Örneğin pazarlama giderleri genel idari giderler de hesaplanır

3-Olağan kar: Yapılan işten beklenen kardır

4-Dönem karı: Personel maaşı kira gibi masraflar çıkartılır.

5-Dönem net karı: Makinelerin yıpranma payı, amortisman gibi tüm maliyetler çıkarıldıktan sonra elde edilen kardır.

 Not: Kullandığımız dönem ifadeleri 3,6,12 Aylık zaman dilimini ifade eder.

2-Ek Finansal Tablolar:

  • Satışların maliyeti tablosu: Birim ve toplam maliyeti ifade eder
  • Fon Akım Tablosu: İşletmenin belirli dönemde fon kaynaklarınıve bunları kullandığı alanları gösterir
  • Nakit Akış Tablosu Belirli dönemde işletmeninnakit kaynaklarını ve bunları kullandığı alanları gösterir
  • Öz Kaynak Değişim Tablosu: Öz kaynak kalemlerinde meydana gelen artış ve azalışları gösterir
  • Net Çalışma Sermayesi Değişim Tablosu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top