Common prepositional phrases • along with: yanı sıra, ile birlikte

Along with advancements in technology, environmental sustainability has become a crucial concern in recent years.

Teknolojideki ilerlemelerle birlikte, çevresel sürdürülebilirlik son yıllarda önemli bir endişe haline gelmiştir.
 • as for: e gelince, ….konusunda ise

As for the recent changes in educational policies, they aim to enhance the quality of learning and adapt to evolving needs.

Eğitim politikalarındaki son değişikliklere gelince, bunlar öğrenme kalitesini artırmayı ve değişen ihtiyaçlara uyum sağlamayı amaçlamaktadır.
 • as opposed to:…ya yaklaşık, ….ile kıyaslandığında

As opposed to traditional teaching methods, online education provides greater flexibility and accessibility.

Geleneksel öğretim yöntemlerine karşı, çevrimiçi eğitim daha fazla esneklik ve ulaşılabilirlik sağlar.
 • as regards: …e gelince ,… konusunda

As regards the upcoming conference, please be informed that the schedule is subject to change, and we will keep you updated on any modifications.

Yaklaşan konferansa gelince, lütfen programın değişebileceğini ve herhangi bir değişiklik olduğunda sizi bilgilendireceğimizi göz önünde bulundurun.
 • at home in: bir konuda bilgili,bir yerde rahat hisseden

At home in the realm of technology, he navigates complex systems with ease, contributing to innovative solutions in the field.

Teknoloji dünyasında evinde hisseden biri olarak, karmaşık sistemleri kolayca yönlendirir ve alandaki yenilikçi çözümlere katkıda bulunur.
 • at(one’s) leisure: boş zamanlarında

She prefers to read at her leisure, enjoying a good book when she has free time.

O, boş zamanlarında kitap okumayı tercih eder.
 • at a loss: ne yapacağını bilmez, şaşırmış durumda, çaresiz durumda

Facing unexpected challenges in the project left her at a loss, unsure of the best course of action

Projeyle ilgili beklenmeyen zorluklarla karşılaşmak, onu kararsız/ çaresiz bıraktı ve en iyi hareket tarzını bilemedi.
 • at any rate: her nasılsa, en azından

At any rate, the author skillfully navigates through complex arguments, offering readers a nuanced perspective on the debated issue

Her durumda, yazar karmaşık argümanlar arasında ustalıkla gezinir, okuyuculara tartışmalı konuda nüanslı bir perspektif sunar.

While I may not comprehend the intricacies entirely, at any rate, I am prepared to assist in any conceivable manner for the upcoming project.

Belki detayları tam olarak anlamıyorum, ancak her halükarda, önümüzdeki proje için her şekilde yardıma hazırım.
 • at large: serbest, başı boş

The escaped prisoner is still at large.

Kaçan mahkum hala serbest

Considering the issue at large, we need a comprehensive solution.

Konuyu genel olarak düşündüğümüzde, kapsamlı bir çözüme ihtiyacımız var.

The concept of freedom is discussed at large in the philosophical discourse

Özgürlük kavramı, felsefi tartışmada genişçe ele alınıyor.
 • at the mercy of: …nın insafına kalmış, …nin elinde

In negotiations, smaller nations may find themselves at the mercy of more powerful counterparts.

Müzakerelerde, küçük uluslar kendilerini daha güçlü muhatapların merhametine bırakabilirler.
 • at varience with: …ile çelişmek, …ile ters düşmek

In the rapidly evolving field of artificial intelligence, staying at the forefront requires continuous learning, adaptability, and a proactive approach, which is at variance with traditional, static career paths.

Yapay zeka alanında hızla değişen bir ortamda öncü olmak, sürekli öğrenmeyi, adaptasyonu ve proaktif bir yaklaşımı gerektirir; bu, geleneksel, sabit kariyer yollarıyla çelişir.
 • by all means: elbette

By all means, you are invited to join us for the celebration tonight.

Elbette, bu akşamki kutlamaya katılmak için davetlisiniz.
 • by and by: yakında, çok geçmeden, zamanla

By and by, as technological advancements continue, it is anticipated that our daily lives will witness even more transformative changes, making the integration of cutting-edge innovations an integral part of our routines.

Zamanla, teknolojik ilerlemeler devam ettikçe, günlük yaşantımızın daha da dönüştürücü değişikliklere şahit olması bekleniyor; bu da en son yeniliklerin entegrasyonunu günlük rutinlerimizin ayrılmaz bir parçası haline getirecek.
 • by and large: genel olarak

By and large, regular exercise positively impacts overall well-being, highlighting the significant role of physical activity in enhancing both mental and physical health.

Genel olarak düzenli egzersiz, genel sağlığı olumlu yönde etkiler, bu da fiziksel aktivitenin zihinsel ve fiziksel sağlığı artırmadaki önemli rolünü vurgular.
 • by any/no means: ne şekilde olursa olsun, asla hiçbir suretle

By any means necessary, individuals must cultivate adaptability and resilience to navigate the uncertainties of the modern job market, which demands a dynamic skill set and continuous learning.

Her türlü yolla, bireyler modern iş piyasasının belirsizliklerini yönlendirmek için adaptabilite ve direnci geliştirmelidir ki bu da dinamik bir yetenek seti ve sürekli öğrenmeyi gerektirir.

By no means should the significance of preserving biodiversity be underestimated, as it is pivotal not only for ecological balance but also for the sustenance of countless species, including humans.

Hiçbir şekilde biyoçeşitliliğin korunmasının önemi küçümsenmemeli, çünkü bu, sadece ekolojik denge için değil, aynı zamanda insanlar dahil birçok türün sürdürülebilirliği için hayati öneme sahiptir.
 • by means of: aracılığıyla, vasıtasıyla

By means of advanced technology, we can streamline complex processes, enhance efficiency, and facilitate seamless communication, thereby driving progress in various industries.

Gelişmiş teknoloji aracılığıyla karmaşık süreçleri basitleştirebilir, verimliliği artırabilir ve sorunsuz iletişimi sağlayabiliriz, böylece çeşitli endüstrilerde ilerlemeyi tetikleyebiliriz.
 • by/in virtue of: den dolayı, nedeniyle

by /in virtue of his extensive experience in the field, he brings invaluable insights and leadership skills to the team, contributing significantly to the success of the project.

Alanındaki geniş deneyimi sayesinde, takıma kıymetli içgörüler ve liderlik becerileri kazandırarak, projenin başarısına önemli bir katkı sağlıyor.
 • for(the) want of: yokluk, …sizlik-sızlık tan dolayi

For want of proper planning, the event faced logistical challenges that resulted in delays and a less-than-optimal participant experience.

Doğru planlama eksikliğinden dolayı, etkinlik lojistik zorluklarla karşılaştı ve gecikmelere neden olarak katılımcı deneyimini optimumun altında bıraktı.
 • in compliance with: … ya uygun olarak, emre itaat ederek

In compliance with data protection laws, the company implemented robust cybersecurity measures to safeguard sensitive information and ensure the privacy of its clients.

Veri koruma yasalarına uygun olarak, şirket hassas bilgileri korumak ve müşterilerinin gizliliğini sağlamak için güçlü siber güvenlik önlemlerini uyguladı.
 • in defiance of: karşı çıkarak/gelerek

In defiance of the challenging circumstances, the team persevered and successfully completed the project ahead of schedule, showcasing their resilience and determination.

Zorlu koşullara karşı gelerek, ekip azim gösterdi ve proje süresinden önce başarıyla tamamladı, dirençlerini ve kararlılıklarını sergiledi.
 • in/with regard/respect to: ile ilgili olarak

In respect to the budget constraints, we need to carefully allocate resources to ensure optimal efficiency in our upcoming projects.

Bütçe kısıtlarıyla ilgili olarak, önümüzdeki projelerimizde optimal verimliliği sağlamak için kaynakları dikkatlice tahsis etmeliyiz.
 • in respect of: ile ilgili olarak

In respect of the recent developments, the company has decided to reevaluate its marketing strategy to adapt to the changing market trends.

Son gelişmelerle ilgili olarak, şirket pazar trendlerine uyum sağlamak adına pazarlama stratejisini tekrar değerlendirmeye karar verdi.
 • in store for(someone/something): … icin beklenen planlar/ olaylar, yapılmayı bekleyen

As I’m moving to a new apartment next week, I’ve got a lot of packing in store for me this weekend.

Gelecek hafta yeni bir daireye taşınacağım için, bu hafta sonu beni bir hayli paketleme işi bekliyor.
 • in the teeth/ face of: e rağmen

In the teeth of financial challenges, the company successfully launched new product lines, showcasing resilience and innovation in the face of adversity.

Mali zorluklara rağmen, şirket başarıyla yeni ürün hatları piyasaya sürdü, zorluklar karşısında direnç ve yenilik sergileyerek.
 • in/out of keeping with: …ya uygun olarak/ …ya uyumsuz olarak

In keeping with the company’s commitment to sustainability, the new manufacturing processes prioritize eco-friendly materials and energy-efficient technologies.

Şirketin sürdürülebilirlik taahhüdüne uygun olarak, yeni üretim süreçleri çevre dostu malzemeleri ve enerji verimli teknolojileri önceliklendiriyor.

His behavior was out of keeping with the professional standards of the company, prompting a review of his conduct by the HR department.

Onun davranışları şirketin profesyonel standartlarıyla uyumsuzdu ve İK departmanı tarafından davranışlarının gözden geçirilmesine neden oldu.
 • irrespective of/ regardless of: ..a bakmaksızın

Irrespective of the challenges ahead, the team is determined to deliver the project on time and to the highest standards, showcasing their dedication and professionalism.

Önümüzdeki zorluklara bakılmaksızın, ekip projei zamanında ve en yüksek standartlarda teslim etmeye kararlıdır, özveri ve profesyonelliklerini sergileyerek.
 • of late: son zamanlarda (recently lately)

Of late, there has been a noticeable increase in remote work, highlighting a shift in traditional work dynamics and the growing importance of flexible arrangements.

Son zamanlarda, uzaktan çalışmada dikkate değer bir artış yaşandı, bu da geleneksel çalışma dinamiklerinde bir değişimi ve esnek düzenlemelerin artan önemini gösteriyor.
 • off and on/ on and off: kesintili, zaman zaman, arada sırada

In my pursuit of language learning, I study off and on to maintain a consistent progress.

Dil öğrenme çabamda, düzenli bir ilerleme sağlamak için ara sıra çalışıyorum.
 • off(one’s) guard: beklenmedik umulmadık şekilde, korunaksız

The sudden change in project requirements caught the entire team off guard, necessitating an urgent reassessment of their approach and resource allocation.

Proje gereksinimlerindeki ani değişiklik, tüm ekibi hazırlıksız yakalayarak, yaklaşımlarını ve kaynak tahsislerini acil bir şekilde gözden geçirmeyi gerektirdi.

 • on/in behalf of: …nın adına, nın namına

On behalf of the organizing committee, I extend my sincere gratitude to all participants for their valuable contributions to the success of the conference.

Organizasyon komitesi adına, tüm katılımcılara konferansın başarısına sağladıkları değerli katkılar için içten teşekkürlerimi iletiyorum.
 • on the brink/point of: …yapmak üzere, …nın eşiğinde

The project is on the point of completion, with just a few minor tasks remaining.

Proje tamamlanmak üzere, sadece birkaç küçük görev kaldı.

On the brink of a financial crisis, the company is implementing strategic measures to stabilize its operations and restore investor confidence

Mali krizin eşiğinde olan şirket, operasyonlarını dengelemek ve yatırımcı güvenini geri kazanmak için stratejik önlemler uyguluyor.
 • on the spot: hemen, derhal

Recognizing the urgency of the situation, the manager made a decision on the spot, addressing the issue promptly and decisively.

Durumun aciliyetini fark eden yönetici, olay yerinde hemen bir karar alarak sorunu hızlı ve kararlı bir şekilde çözdü.
 • on no account: asla, kattiyen

On no account is the company allowed to compromise on safety standards, prioritizing employee well-being above all.

Hiçbir durumda şirketin güvenlik standartlarından ödün vermesine izin verilmez; en önemli öncelik çalışanların sağlığıdır.
 • out of favour (with): gözden düşmüş

After the controversial decision, the executive found himself out of favour with both colleagues and higher-ups in the company.

Tartışmalı kararın ardından, yönetici kendisini hem meslektaşları hem de şirketin üst düzey yöneticileri nezdinde popülerlik kaybetmiş buldu
 • over and above: ..den fazla, üstelik , ilaveten

His dedication to the project went over and above what was anticipated, showcasing a remarkable commitment to its success

Projeye olan bağlılığı, beklenenden daha fazla oldu ve başarısı için olağanüstü bir özveriyi sergiledi.
 • over and over (again) tekrar tekrar defalarca

Despite extensive research on the topic, the elusive solution to this complex scientific problem has eluded researchers over and over, emphasizing the need for innovative approaches in the field

Konuyla ilgili kapsamlı araştırmalara rağmen, bu karmaşık bilimsel problemde araştırmacıları defalarca boşa çıkaran kaçınılmaz bir çözüm, alandaki yenilikçi yaklaşımların gerekliliğini vurgulamaktadır.
 • with a view to: amacıyla

The company implemented new policies with a view to enhancing workplace diversity, aiming to create a more inclusive and equitable environment for all employees.

Şirket, iş yeri çeşitliliğini artırmak amacıyla yeni politikalar uyguladı; tüm çalışanlar için daha kapsayıcı ve adil bir ortam oluşturmayı hedefledi.
 • with respect to: açısından

The new regulations provide clarity with respect to data privacy, outlining specific measures to protect individuals’ personal information.

Yeni düzenlemeler, veri gizliliği açısından netlik sağlamakta olup, bireylerin kişisel bilgilerini korumak için belirli önlemleri açıklamaktadır.
 • without regard to: -e bakılmaksızın

The policy was implemented without regard to individual preferences, aiming for a standardized approach that applied uniformly to all employees.

Politika, bireysel tercihlere bakılmaksızın uygulandı ve tüm çalışanlara eşit şekilde uygulanan standart bir yaklaşımı hedefledi.
 • on the face of it: görünüşe göre

On the face of it, the proposal seems feasible, but a closer examination reveals potential challenges that need careful consideration.

Görünüşe göre öneri uygulanabilir görünüyor, ancak daha yakından incelendiğinde dikkatlice düşünülmesi gereken potansiyel zorluklar ortaya çıkıyor.
 • extend to: -e uzanmak

The company’s commitment to sustainability extends to its supply chain, ensuring that environmental and ethical considerations are integrated into every stage of production.

Şirketin sürdürülebilirliğe olan bağlılığı, tedarik zincirine kadar uzanmakta olup, çevresel ve etik düşüncelerin üretimin her aşamasına entegre edilmesini sağlamaktadır

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top