Yönetim-Yöneticilik- Yöneticidüzeyleri-Yönetici Becerileri Özellikleri

Yönetim:

 • Tanım:
 • Bir grup insanın belirli amaçları gerçekleştirmek üzere bir araya gelerek oluşturduğu, çevreyle etkileşimli sistematik faaliyetler bütünüdür.
 • Yönetici:
 • Belirli bir grubu uyumlu ve takım ruhu içinde çalıştırarak belirli amaçlara ulaştırmakla görevli kişidir.
 • Başkaları vasıtasıyla iş gören başarıya ulaşan kişidir.
 • Çalıştığı yerin maddi kaynaklarını ve üretim faktörlerini yönlendiren kişidir.
 • Yöneticilik:
 • Maddi ve manevi kaynakları istenilen hedefe ulaşmak için bir araya getirip etkili ve verimli bir şekilde kullanma sürecidir.
 • Yönetici, kullanılacak kaynaklara ve yönetim görevine dikkat etmelidir.
 • Yöneticinin İşlevleri:
 1. Planlama:
  • Yapılacak işleri ve istenilen sonuçları belirleme.
  • Bu hedeflere ulaşmak için kaynakları yapılandırma.
 2. Organize Etme:
  • Hedeflere ulaşmak için kaynakları düzenleme.
 3. Yürütme:
  • Çeşitli kişilere görev verme ve onları motive ederek görevlerini yerine getirmelerini sağlama.
  • Liderlik etme.
 4. Denetleme:
  • Çalışanları gözleme, işleri denetleme ve düzeltme.
 5. Yönetim:
  • İşgücü, sermaye ve diğer örgütsel kaynakların etkili bir şekilde koordine edilmesinden sorumlu süreç.
  • Birden fazla kişi ile ortaya çıkar; başkaları vasıtasıyla amaca ulaşmayı içerir.
 • Yönetim Süreci:
 • İnsanların işbirliğini sağlama, onları bir amaca doğru yönlendirme ve iş ve çabaların toplamını içerir.
 • Yönetim Kademeleri ve Becerileri:
 • Alt Düzey Yöneticiler:
  • Günlük faaliyetlerin yürütülmesinden sorumludur.
  • Görevleri arasında yönetim şefleri, posta başı, ustabaşı, baş kalfa, odacı başları bulunur.
 • Orta Düzey Yöneticiler:
  • Plan geliştirir, uygulama aşamasına koyar ve denetler.
  • Günlük işlerin yürütülmesini sağlar ve üst düzey yöneticilere rapor verir.
  • Bölüm, daire amirliği, şef yardımcıları, genel sekreter gibi görevleri vardır.
 • Üst Düzey Yöneticiler:
  • Aylık, yıllık üretim ve satış raporları hazırlar, işletmenin teknik planını yapar.
  • Üst yönetimin kararlarını uygular ve amaçları belirler.

Üst Düzey Yöneticiler:

 • Tanım:
 • İşletme dışına yönelik çalışmaları yürütürler.
 • Genel müdürler, başkanlar, bölüm veya daire müdürleri, başkanlar, müsteşarlar ve müdürler gibi pozisyonlarda bulunurlar.
 • İşletmeyi bir bütün olarak görürler ve çalışmalarını tüm örgüt yüzeyine yönelik yaparlar.
 • Yönetim stratejilerine hazırlık yaparlar.
 • Becerileri: Yönetsel, teknik, haberleşme, insan ilişkileri, analitik karar verme ve kavramsal becerilere sahiptirler.
 • Görevleri:
 • En önemli kararları alırlar, uzun dönemli planlar yaparlar.
 • Ana bölümlerin çalışmalarına bakarlar ve işletme sahibi ile örgüt arasında köprü görevi görürler
 • Yöneticilik İçin Gerekli Beceriler:
 • Sosyal Beceri:
  • Toplumsal durumlarla başa çıkma ve bireyler arasındaki ilişkilerde başarılı olma becerisidir.
 • Kavramsal Beceri:
  • İşletmeyi, sektörü ve genel çevreyi bir bütün olarak görme yeteneği. Yöneticinin stratejik düşünebilme becerisi.
 • İnsan İlişkileri Becerisi:
  • Çalışanları motive etme, iletişim kurma ve kişiler arası koordinasyon sağlama kabiliyeti. Orta ve alt kademe için daha önemlidir.
 • Teknik Beceri:
  • Yöneticinin kendi uzmanlık gerektiren görevini teknik olarak yerine getirme becerisi. Önemi alttan üste doğru artar.
 • Yöneticilerin Oynadığı Roller:
 • Bilgilendirici Rol:
  • Bilgi toplama ve gerekli yerlere aktarma işlevi.
  • Sözlü rolde kişilerin tepkilerini olumluya çevirme.
 • Kişiler Arası Rol (Temsilci Rol):
  • Liderlik, teşvik etme, danışmanlık, mentorluk yapma.
  • Bağlantı kurma ve iç/dış ilişkileri koordine etme.
 • Karar Verme Rolü:
  • Girişimci Rolü:
  • Yeni projelerin yatırımı ve girişimlere karar verme.
  • Sorun Çözücü Rolü:
  • Beklenmedik olaylar ve krizlerle başa çıkma.
  • Kaynak Dağıtıcı Rolü:
  • Fonksiyon ve bölüm arası kaynak dağıtımı ve bütçe belirleme.
  • Uzlaştırıcı Müzakereci Rolü:
  • Sendika, müşteri veya ortaklar arasında çeşitli çözümler geliştirme.
 • Yöneticinin Entelektüel Özellikleri:
 • Birçok konuda uzmanlaşma.
 • Bilgiyi cezalandırma ve dayatma durumlarını tarafsız ve detaylı bir şekilde irdeleme.
 • Fırsat ve tehdit konusunda ileri görüşlülük.
 • Adalet, rahatlık, netlik ve dürüstlük gibi özelliklere sahip olma.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top